Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor Dienstverlening

Artikel 1 Algemeen
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: De gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: De wederpartij van de Opdrachtnemer (een natuurlijke persoon of rechtspersoon).
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.
Dienstverlening: Deelname of opdracht tot het houden van trainingen, loopbaanbegeleiding reïntegratie, coaching, outplacement, workshops en andere vormen van opleiding en ontwikkeling.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.


Artikel 2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de opdracht van Opdrachtgever.
2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. 
3. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
4. De prijzen in genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaardig afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
8. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisten van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. 
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 

Artikel 4a Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


Artikel 5 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgend de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkende uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 
6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 
7. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

Artikel 6 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% van over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-
3. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 7 Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, cursusmateriaal, brochures, projectmateriaal, overeenkomsten, rapporten, adviezen etc. en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 9 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10 Opzegging 
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
4. In afwijking op voorgaande leden geldt ingeval van een training, workshop en cursus het volgende. 
a. Annulering
Bij annulering door de Opdrachtgever van de overeenkomst langer dan 20 werkdagen voor de eerste uitvoeringsdag is 10% van de totale kosten verschuldigd. Bij annulering door de Opdrachtgever van de overeenkomst korter dan 20 werkdagen voor de eerste uitvoeringsdag is 100% van de totale kosten verschuldigd. 
Bij annulering door de Opdrachtnemer zal volledige restitutie van reeds betaalde bedragen plaatsvinden
b. Verschuiving
Indien Opdrachtgever om verschuiving van de uitvoering van de overeenkomst verzoekt 20 werkdagen voor de eerste uitvoeringsdag is 5% van de totale kosten verschuldigd. Bij verschuiving van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever binnen 20 dagen voor de eerste uitvoeringsdag is 50% van de totale kosten verschuldigd.
Verschuiving op verzoek van Opdrachtnemer als gevolg van overmacht geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
c. Terugtrekken
Indien een Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer zich tijdens de looptijd van de overeenkomst terugtrekt bestaat er geen recht op restitutie. 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te doen ontbinden inzien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schade vergoeding te vorderen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
3. In afwijking van hetgeen lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten gemaakt te r voorkoming of beperking van schade voor zover Opdrachtgever aantont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoel in deze algemene voorwaarden.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten. 

Artikel 13 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 14 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet op zijn haar verschoningsrecht kan beroepen, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan. 

Artikel 15 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. Partijen zullen eerste een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 


11 Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
11..2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. 
11. 2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
11. 2c De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
11. 2d Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

12 Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
Nederlands recht is van toepassing.

Loods Loopbaan advies